• Nybøl Kirke set fra sydvest

  • Nybøl Kirke set fra nordvest

Nybøl kirkes historie fra Grundlæggelse til 1985.

1100 - 1250  En kirke i Nybøl er omtalt for første gang i 1191, idet biskoppen overdrog sin tiende herfra til Ryd Kloster på sydsiden af Flensborg Fjord. Der er antageligt tale om den nuværende kirkebygning, hvis ældste del er i kampesten.

ca. 1300 Den lille romanske kirke af kampesten med skib og kor bliver udvidet med en gotiskhalcirkulær forlængelse mod vest.

Døbefonten med de gamle plattyske indskrifter er i romansk granit. Fonten har gennem tiderne haft forskellige placeringer. I den katolske tid stod den ved udgangen da udøbte børn ikke måtte bæres ind i kirkens hellige rum. Siden er den blevet placeret under korbuen. I nutiden står den i korets nordvestlige hjørne. Messingfadet (1579) er fremstillet i Nürnberg. Ifølge overleveringerne er fadet skænket af borgfruen på gården "Holbæk" der lå på grænsen mellem Nybøl og Adsbøl Sogn.

1582 Koret forlænges mod øst med murværk i munkesten.

1608 Prædikestol bestilles i Flensborg ved Heinrich Ringerinck.

1655 Det middelalderlige klokkehus fornyes, takket være en gave fra Hertugen på Glücksborg.

1758 - 1760 Blytaget udskiftes med teglsten.

1804 Alteret får malet nyt storfelt og topfelt.

1855 - 1856 Restaurering. Våbenhuset ved norddøren fjernes og indgangen flyttes til den runde vestgavl.Der lægges nyt gulv af gule teglsten fra de lokale teglværker. Pulpituret er antagelig også fra denne istandsættelse.

1864 Kirken tømmes for inventar og bruges som ammunitionslager af de preussiske tropper.

1902 Skulptur med Maria med barnet fra omtrent 1250 deponeres i Flensborg sammen med to sidefigurer til et krucifiks, Maria og Johannes.I 1921 overføres de til Sønderborg Slot.

1924 Nyt orgel leveres af A.C. Zachariassen, Århus.

Kirkeskibet "Pax" er en tremastet fuldrigger, bygget 1948 af Søren Peter Mortensen, Helnæs.

1950 Restaurering ved P. Kr. Andersen.

1960 Kapel opføres.

ca. 1985 Kirkegårdsudvidelse. 

På nordvæggen i kiken hænger et trefløjet maleri af Viggo Kragh-Hansen, Nybøl Nor, som viser Kristi korsfæstelse med Kragh-Hansens omgangskreds ved Jesu fødder.