Menighedsrådsmøde torsdag den 30. marts 2017

Nybøl Sogns Menighedsråd

 

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 30. marts 2017 i menighedshuset, Amtsvejen.

Til stede var:

Kirkeværge Horst Jacobs, kasserer Troels Lystrup, kontaktperson Brian Schmidt Valentin, næstformand René Asmussen, graver Rikke Sørensen og formand Ruth Hansen. Mette Carlsen, præst var forhindret i at give møde.

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden/eventuelle tilføjelser
 2. Underskrift af referat fra mødet den 23. februar 2017.
 3. Økonomi
 4. Orientering om nye opgaver.
 5. Invitation fra biskoppen – besøg i haven – samlet tilmelding (kun rådet)
 6. Orientering om eventuel sikring af maskiner og værktøj foranlediget af flere indbrud på forskellige kirkegårde.
 7. Orientering af møde med pastoratets MR-formænd.
 8. Planlægning af kommende møder.
 9. Ændring af vedtægter vedrørende kirkegård.
 10. Nedslidt pc og printer på graverkontoret.
 11. henvendelse om køb af malerier.
 12. Bordrunde.

 

Pkt.1

Rikke Sørensen bad om at få tilføjet et punkt vedrørende nedslidte pc og printer, pkt. 10 blev tilføjet Dagsorden.

Pkt. 2

Referat fra sidste møde blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer. Præsten har ikke underskrevet på grund af fravær.

Pkt. 3

Ib Krogh-Nielsen fremviste regnskabet 2016.

Regnskabet for 2016 gennemgået og godkendt cvr.nr. 66288218 afleveret 30. marts 2017 kl. 15,09.

Menighedsrådet har besluttet at benytte metode A og B i Landsforeningens udsendte hjælpeark til beregning af momsrefusionsprocenten, idet menighedsrådet skønner, at denne metode er den mest retvisende for Nybøl Kirkekasse.

Pkt. 4

MR påtænker opstart af forberedelserne til indvendig kalkning af kirken. En sådan handling kræver godkendelse mv. fra Nationalmuseet. Der er derfor rettet henvendelse til pastoratet desangående.

Pkt. 5

Ingen i MR ønsker at deltage i dette arrangement.

Pkt. 6

I forbindelse med ombygning af graverfaciliteterne vil man drøfte eventuelle sikkerhedsmæssige tiltag.

Pkt. 7

Ruth Hansen fortalte om mødet for pastoratets formænd. Det handlede mestendels om økonomi herunder årshjulet. Givtigt at høre om andre formænds erfaringer.

Pkt. 8

Der blev planlagt MR-møder til 26.4.2017 og 24.5.2017. Begge møder starter kl 19 og afholdes i menighedshuset.

Pkt. 9 

Rikke Sørensen fremlagde udkast til ændringer af vedtægterne for kirkegården. De vil blive gennemgået og skal derefter fremsendes til pastoratet til godkendelse.

Pkt. 10

PC-udstyret på graverkontoret er nedslidt og forældet. Det vedtoges, at man indkøber ny PC og printer til graverkontoret.

Pkt. 11

Ruth Hansen oplyste, at hun i dag var blevet telefonisk kontaktet af Erik Kragh Hansen. Han spurgte om MR var interesseret i at erhverve nogle malerier, malet af hans fader.

MR har enstemmigt vedtaget, at det ikke ønsker at erhverve malerierne.

Pkt. 12

Vedrørende anskaffelse af ny el-betjent arbejdsvogn, enedes man om at afvente regnskabstallene for 1. halvår 2017 inden man tog den endelige beslutning om købet.

Uwe Schmidt fra Sønderborg kommune har i dag afhentet de ved sidste MR-møde underskrevne papirer.

Møde med menighedsrådet i Sottrup den tirsdag den 25. april 2017. Vi kan meddele MR-formanden for Sottrup, at vi deltager med 4 medlemmer.

Ruth Hansen, menighedsrådsformand. 3. april 2017

Menighedsrådsmøde torsdag den 23. februar 2017

  

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 23. februar 2017 kl 19 i menighedshuset, Amtsvejen.

Til stede var:

Kirkeværge Horst Jacobs, kasserer Troels Lystrup, kontaktperson Brian Schmidt Valentin, næstformand René Asmussen, præst Mette Carlsen, graver Rikke Sørensen og formand Ruth Hansen.

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden/eventuelle tilføjelser
 2. Kasserer Ib Krogh-Nielsen kommer på besøg og orienterer om regnskab, kommende budgetlægning mv.
 3. Orientering om igangværende opgaver – herunder også eventuelle beslutningstag i tilfælde af divergens.
 4. Invitation fra biskoppen – besøg i haven – samlet tilmelding (kun rådet)
 5. Aktiviteter i kommende år (møde i aktivitetsudvalg)
 6. Skal vi have vin med etiket med vor kirke som motiv? (vin fra Brugsen)
 7. Underskrift af berigtigelse af ejendom.
 8. Lån af menighedshus. Retningslinier vedrørende brug af huset bør udarbejdes, så huset efterlades i sammen stand, som modtaget. Evt indkøb af ny affaldsspand, der bør stå frit. Evt bør vi fjerne de i køkkenskabet værende affaldsspande.
 9. Graverne ved Nybøl Kirke og Sottrup skiftes til at arbejde om søndagen. Det er derfor ønskeligt, at graveren fra Sottrup får udleveret en nøgle til Nybøl kirke.
 10. Evt.

 

Ad. Pkt. 1

Dagsordenen blev godkendt

Ad. Pkt. 2 

Kasserer Ib Krogh-Nielsen orienterede rådet om regnskabet og revisionsprotokollen for 2016 blev underskrevet. 

Ad. Pkt. 3

Mindetavler

Vedr. mindetavler kunne oplyses, at Sønderborg kommune har overtaget den videre placering og eventuelle restaurering af den danske mindetavle. De danske mindesmærker hører ikke under kirken, men er kommunens ansvar.

F.s.v. angår de tyske mindesmærker har Verband Deutscher Kriegsgräber (VBK) taget disse 2 stk. under behandling.

Hele rådet er enige om, at mindetavlerne ikke bør placeres på kirken, men på Sønderborg Slot hvor man har en samling over effekter mv. fra krigen i 1864. Sagen anses nu for afsluttet.

Tyske mindesmærker på kirkegården.

Som en udløber af sagen vedr. mindetavlerne blev de tyske mindesmærker på kirkegården besigtiget. Nogle af dem er i en ikke særlig god stand, og repræsentanten fra VBK oplyste, at man var indstillet på at foretage en restaurering af flere af dem. Der blev indgået en aftale mellem VBK og en dansk maler, der deltog i besigtigelsen.

Kloakseparering ved menighedshuset.

Projektet er godkendt hos provstiet. Kloakmester er orienteret og arbejdet forventes påbegyndt snarest.

Graverfaciliteter og nyt kapel.

Intet nyt.

Opdatering af præstetavle.

Præstetavlen er ajourført og det ser rigtig godt ud. Sagen er afsluttet.

Indvendig kalkning af kirken.

Projektet er endnu ikke påbegyndt.

Maskinpark.

Vi er blevet tildelt et beløb til indkøb af maskiner.

Projektører på kirkegården.

En del af projektørerne er defekte og kan ikke repareres. Man enedes om at indhente tilbud på nye projektorer med LED-lamper.

Hensmidning af cigaretskod på kirkegård og kirkens P-plads.

Det er besluttet at indkøbe og opstille 2 stk. granitkummer til opstilling ved indgangene til kirkegården til brug for rygerne.

Ny tavle ved indgangen til kirkegården.

Den nuværende informationstavle er nedslidt og bogstaverne er afskallede og itu. Modellen er udgået af produktionen og man kan ikke få manglende bogstaver. Graver undersøger pris på en ny tavle.

Eventuel fældning af træer på Sottrup vej

Rådet modtog anmodning om fældning af træer på Sottrup Vej. Forholdet ligger uden for rådets kompetence og Sønderborg kommune har overtaget behandlingen af sagen.

Kirkekaffe

Efter gudstjeneste har det været kutyme, at forskellige medlemmer laver kaffe til menigheden.

Præsten undersøger om deltagerne må listen stadig ønsker at deltage i kaffebrygningen.

Konfirmation

Det aftaltes, at Rene Asmussen holder vagt på kirkens P-plads og Brian Schmidt Valentin passer skolen under konfirmationshøjtideligheden den 2. søndag i maj.

Fastelavn

Troels og Brian tager sig af det praktiske vedr. selve ”slå katten af tønden” efter gudstjenesten på søndag den 26.2.2017. Mette medbringer køller. Ruth laver kaffe og småkager serveres dertil. Børnene får saftevand.

Ad. Pkt. 4

Rådet har modtaget en invitation fra biskoppen. Hun vil gerne fremvise sin have mv. Der skal ske en samlet tilmelding senest 11. april 2017.

Ad pkt. 5

Der har været afholdt et møde vedr. aktiviteter såsom sogneeftermiddage mv. Der bliver arbejdet på at afholde arrangementerne på skift i hhv. Nybøl og Sottrup.

Ad pkt. 6

Forslag om billede af Nybøl kirke på Nybøl-vinen. Rådet har en positiv indstilling til forslaget. Der tages kontakt til Brugsen v. Winnie.

Ad. Pkt. 7

Der er fra Geopartner Landinspektører A/S modtaget diverse erklæringer om berigtigelse af ejendom. Det vedrører en lille del af matr.nr. 200 der er mere end 20 år har været en del af matr.nr. 197. 

Ad pkt. 8

Der er udarbejdet et mindre sæt husregler, der bedes overholdt af brugerne af menighedshuset. De forefindes i 2 eksemplarer i huset.

Ad pkt. 9

Graverne ved kirkerne i Nybøl og Sottrup har aftalt, at de skiftevis tager kirkebetjeningen om søndagen. Derfor ønskerne graveren fra Sottrup nøgle til kirken i Nybøl.

Ad pkt. 10

Evt.

Der er indgået en indbydelse om at se en katafalk (el-betjent), der kan benyttes af kun 1 person. Det lyder rigtig interessant, fordi vi i Nybøl kun har en manuelt trukket katafalk.

Mette Carlsen oplyste, at hun er forhindret i at møde ved næste mr-møde.

 

24. februar 2017

Ruth Hansen

menighedsrådsformand 

Menighedsrådsmøde torsdag den 05.januar 2017

Nybøl Sogns Menighedsråd

 

Referat af menighedsrådsmøde den 5 januar 2017 i sognehuset.

Deltagere: René Asmussen, Brian Schmidt Valentin, Troels Lystrup, Horst Jacobs, Mette Carlsen (præst), Rikke Sørensen (medarbejderrepræsentant) og Ruth Hansen (formand).

 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Kort referat af ordination i Haderslev Domkirke og indsættelsen i Nybøl Kirke og Sottrup kirke.
 3. Orientering om møde med intern og ekstern kasserer – herunder godkendelse af regnskab for 2015
 4. Orientering/drøftelse om spildevandsprojekterne ved menighedshuset på Amtsvejen og ved kirke/kirkegård og parkeringsplads.
 5. Orientering/drøftelse af tildeling af midler til køb af maskiner til kirkegård.
 6. Orientering/drøftelse af børneunivers.
 7. Orientering/drøftelse af borebiller på kirkens loft.
 8. Orientering/drøftelse af skader på klokkestabel i forbindelse med stormen 2. juledag.
 9. Orientering/drøftelse af opsætning af mindetavler.
 10. Orientering af hærværk på toilettet på kirkegården. Drøftelse af lukning uden for graverens arbejdstid.
 11. Orientering af pyntning af kirken i forbindelse med jul. Drøftelse af fremtidig pyntning.
 12. Drøftelse af borddækning mv i forbindelse med afholdelse af sogneeftermiddag den i menighedshuset onsdag den 11. januar 2017 kl 14.
 13. Orientering/drøftelse af samarbejde med Sottrup menighedsråd herunder aftale om et samlet møde.
 14. Orientering/drøftelse af møde (nytårsparole) med det samlede personale (kun Nybøl).
 15. Drøftelse af forretningsorden for menighedsråd herunder fastsættelse af fremtidige møder (3 mdr.)
 16. Kontorhold
 17. Installering af internet i menighedshuset
 18. Eventuelt.

 

Ad pkt. 1

 

Ruth Hansen bød velkommen til de tilstedeværende og udtrykte ønsket om et fremtidigt godt samarbejde.

 

Ad pkt. 2

 

Ruth Hansen og Horst Jacobs havde deltaget i ordinationen af Mette Carlsen i domkirken i Haderslev. Det havde været en flot begivenhed efterfulgt af et traktement i den gamle latinskole, der er nabo til domkirken. 

Indsættelse af Mette Carlsen i Nybøl kirke og Sottrup kirke var en festlig begivenhed, provsten samt flere præster deltog. Efterfølgende var der reception i menighedshuset i Sottrup. Nybøl menighedsråd havde sørget for kransekage til begivenheden.

 

Ad pkt. 3

 

Ekstern kasserer Ib Krogh-Nielsen havde ønsket et møde med den valgte kasserer og formanden. Mødet blev afholdt den 3. januar 2017 hos formanden. Ib Krogh-Nielsen fortalte om sit arbejde og diverse procedurer forbundet hermed bl.a. det fremtidige budget for 2018, der skal udarbejdes og fremsendes til provstiet inden længe. Han vil deltage i fremtidige møder efter behov og han vil fremsende regnskab per måned.

Vi skulle godkende og underskrive regnskabet for 2015. Det var blevet godkendt i provstiet. Regnskabet blev fremlagt og underskrevet af rådet. Det videre fornødne foretages af formanden.

 

Ad pkt. 4

 

Rådet har fået tilsendt 2 tilbud på arbejdet med separation af kloak på Amtsvejen. Disse er sendt til videre behandling hos provstiet. Rådet har ansøgt om provstiet om dækning af udgifter via 5%-midlerne.

 

Fsv angår separation ved kirken foretages denne i forbindelse med etablering af det kommende børneunivers. Repræsentanten fra Sønderborg kommune meddelte, at kommunen vil påtage sig udgifterne hermed, idet en del af kommunens bygninger er opført på en lille særskilt del af kirkens grund. Dette accepteredes af formanden.

 

En del af arbejdet med separationen vil blive udført på kirkens parkeringsplads. Iflg. Museum Sønderjylland vil bygherren ikke blive pålagt udgifter, såfremt man under anlægsarbejdet skulle påtræffe fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg.

 

Ad pkt. 5

 

Der har været afholdt møde på provstiets kontor i Asserballe. Rikke Sørensen og Horst Jacobs deltog. Der var blevet søgt om indkøb af nyt materiel til ca kr. 250.000. Vi fik tildelt et beløb på kr. 85.500. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til nyindkøb.

 

Ad pkt. 6

 

Der er intet at berette om børneuniverset.

 

Ad pkt. 7

 

Arbejdet med bekæmpelse af borebiller på kirkens loft er afsluttet.

 

 

 

 

Ad pkt. 8

 

Der er opstået en mindre skade på en af lugerne i klokkestablen. Det er aftalt, at Nybøl Smedie reparerer skaden på den omhandlede luge samt udskifter ringøskener, da disse er slidte, på yderligere 2 luger.

 

 

Ad pkt. 9

 

Der har været af et møde med Arne Jessen vedr opsætning af mindetavler. Han ønsker, at tavlerne opsættes direkte på kirken.

 

Der er ikke foretaget nogen beslutning endnu.

 

Ad pkt. 10

 

Der har været ubudne gæster på toilettet på kirkegården. Kirkeværgen blev kontaktet af en borger, der oplyste, at toilettet var ubrugeligt på grund af vandalisme. Rikke Sørensen har ryddet op og rengjort toilet, vask, gulv og vægge. Tak for det.

Toilettet er foreløbig aflåst udenfor Rikke Sørensens arbejdstid.

 

 

Ad pkt. 11

 

Julepyntning kan ikke klares af én person. Det aftaltes, at fremtidig pyntning af kirken foretages af graveren bistået af rådet. Graveren indkalder rådet i passende tid. Efterfølgende serveres kaffe/te med æbleskiver eller andet.

 

Ad pkt. 12

 

Afholdes der sogneeftermiddage, sørger Rikke Sørensen for borddækning mv.

 

I forbindelse med sogneeftermiddagen den 11. januar 2017 er Rikke forhindret på grund af kursus.

Er der en af rådet, der vil være behjælpelig dermed?

 

Formanden sørger for borddækning. Horst Jacobs har aftalt at være Frederik Birkler behjælpelig med opstilling af udstyr i forbindelse med foredraget.

 

Ad pkt. 13

 

Ruth Hansen retter henvendelse til formanden for Sottrup menighedsråd med henblik på at aftale nærmere vedrørende et møde med de to råd.

 

 

 

 

Ad pkt 14

 

Nytårsparole. Vi enedes om at arbejde med sagen.

 

Ad pkt 15

 

Forretningsorden herunder møder.

 

En eventuel forretningsorden blev kort drøftet.

 

De næste to menighedsrådsmøder blev fastsat til 23. februar 2017 og 30. marts 2017.

 

Man enedes om at afholde ”slå katten af tønden” ved sognegården søndag den 26. februar 2017 efter en kort børnegudstjeneste, der afholdes kl. 14.

 

Mette Carlsen udarbejder en liste over kirkelige handlinger i den nærmeste fremtid. Den fremsendes sammen med de øvrige oplysninger til Nybøllen.

 

Menighedsrådet afholder udgiften til arrangementet.

 

Ad pkt. 16

 

Udgifter såsom printerpapir og lignende kan refunderes af kirken.

 

Ad pkt. 17

 

Alle i rådet var positivt indstillet til etablering af en internetforbindelse til sognegården. Pris, installering mv. undersøges nærmere inden endelig beslutning foretages. Rådet drøftede udskiftning af den i sognegården værende printer med en mere tidssvarende og økonomisk udgave. En printer, der kan printe alle formater op til A3, kopiere og scanne, vil koste ca kr. 1.400. Farvepatroner vil koste ca. kr. 750 per sæt (5 XL patroner).

 

Ad pkt. 18 – evt.

 

Rikke Sørensen meddelte, at Anette, Ronnie (begge fra Sottrup) og hun havde aftalt, at tage vagten som kirketjener ved begge kirker hver 3. uge fra januar 2017. 

 

Hun oplyste endvidere, at hun og andet personale inklusive kontaktpersonen er inviteret til møde i Sottrup vedrørende samarbejde.

 

Underskrifter:

 

Underskrevet af hele menighedsrådet