MR_referat_møde_40_2020

Referat fra menighedsrådsmøde den 15. april 2020

Referat af menighedsrådsmøde den 27. november 2019.

Afbud fra medarbejderrepræsentanten. Brian Valentin udeblevet.
Dagsordenen blev godkendt.
Sidste referat blev underskrevet af de tilstedeværende.
Problemet med bl a rotter i præstegården synes løst.
Manglende opstamning af de tilbageværende træer vil finde sted snarest. Sognets beboere har overfor
personalet på kirkegården tilkendegivet, at man var usædvanlig glad for at træerne endelig var blevet
fældet og stynet. Lyset på kirken tændes de 28. november 2019.
Deltagerne i mødet med biskoppen og provsten udtrykte deres fulde tilfredshed med dem begge.
Sogneeftermiddag afholdes som planlagt.
Følgende datoer blev vedr de kommende rådsmøder
22 januar 2020
19 februar 2020
18 marts 2020
22 april 2020
27 maj 2020
10 juni 2020
19 august 2020
16 september 2020
21 oktober 2020
12 november 2020
Der tages forbehold for ændringer.
Anette oplyste, at adventskransen er hængt op, men først tændes den 1. søndag i advent.
Ruth Hansen meddelte, at hun var blevet kontaktet af formanden for Ulkebølkoret. Han meddelte, at han
også er engageret i lokalTV og at man ønskede at optage gudstjenesten. Ruth Hansen har godkendt dette.
Optagelsen vil blive vist i juledagene.
Der er installeret internet i menighedshuset.
Det blev enstemmigt vedtaget, at menighedsrådet fortsætter uændret.
27.11. 2019
Ruth Hansen

Referat af menighedsrådsmøde den 18. september 2019 i menighedshuset.
Velkommen til medarbejderrepræsentanten kirkesanger Merete Torré Lauridsen.
Pkt. 1 Dagsordenen blev godkendt. Ingen tilføjelser.
Pkt. 2 Økonomi. Endelig budget godkendt. Cvr.nr. 66288218. Afleveret den 16.9.2019 kl 15,32.
Revisionsprotokollat gennemgået og godkendt.
Pkt. 3 på mødet med Sottrup menighedsråd blev der udarbejdet et udkast vedrørende Sottrup og Nybøl.
Udkastet skal sendes til Stiftet, hvor det skal redigeres af kommunikationsmedarbejderen. Udkastet er

udsendt til medlemmerne.

Pkt. 4 Taget på klokketårnet er tjæret. Udluftningen i værkstedet er på plads. Beregning af

kirkegårdstakster er afleveret. Anne Skaarup kontaktes vedr de store træer på kirkegården.

Pkt. 5 Det ved mødet udleverede materialet blev udleveret til graver.
Pkt. 6 Evt. skrivelse vedr plan over præstevikarer er modtaget og sendt til rådet. Skrivelse fra politiet vedr

indbruddet modtaget. Vi skal ikke vidne i sagen.
Pkt. 7 Næste møde afholdes den 30. oktober 2019.
Ruth Hansen 18-9-2019

Ruth Hansen René Asmussen Brian Valentin G. Horst C. Jacobs

 

Referat af menighedsrådsmøde den 09. maj 2019 kl. 19 i menighedshuset, Amtsvejen 40, Nybøl.
Brian Valentin har meddelt, at han kun deltager i en del af mødet.
Dagsorden:
Åbent møde
Pkt.1
Dagsordenen blev godkendt.
Pkt. 2
Kasserer Ib Krogh-Nielsen fremlagde regnskabet for 1 kvartal 2019. Regnskabet blev godkendt af mr-rådet og underskrevet af intern kasserer og formanden.
Pkt. 3
a) Formanden meddelte, at ikke er foretaget service på selve gasfyret i kælderen. Der vil blive udført service mv på anlægget i morgen dvs fredag den 10.5.2019. Servicen vil blive udført af autoriseret firma.
b) De nye lejere af præstegården havde fået konstateret rotter under gulvet. Rottefængeren fra kommunen havde anbefalet, at man hyrede en kloakmester til at foretage en tv-inspektion af rørene under gulvene.
I starten af uge 20 vil der blive foretaget tv-inspektion.
c) Fryseskabet i bryggerset er defekt. Skal udskiftes. Brian Valentin kontakter lejer.

Pkt. 4
Rapporten, der udarbejdes af provsten, er endnu ikke modtaget. Den kunne derfor ikke gennemgås.
Besøget gav anledning til en del debat, og det kunne oplyses, at man var påbegyndt arbejdet med at frasortere forskellige ukurante effekter.
Pkt. 5
Formanden har skriftligt kontaktet de ansatte med henblik på at få valgt en medarbejderrepræsentant til mr-rådet. Formanden har endnu ikke modtaget svar.
Pkt. 6
Vibeke Fosgerau meddelte, at hun gerne vil arrangere en koncert med Kim Larsen sange den 15. september 2019 og en koncert med Vokalbanden i november 2019 samt en koncert med Ulkebølkoret i december 2019 (adventskoncert). Mr-rådet enige.
Pkt. 7
Det er aftalt, at Horst Jacobs passer både poser og p-plads.

Referat af menighedsrådsmøde den 13. februar 2019.   

Brian Schmidt Valentin og Vibeke von Oldenburg deltog ikke i mødet.

Kasserer Ib Krogh-Nielsen deltog.

Dagsorden:

Åbent møde

 1. Godkendelse af dagsorden/eventuelle tilføjelser
 2. Underskrift af referat fra sidste møde
 3. Økonomi kvartalsopgørelse fra ekstern kasserer
 4. refusion af fællesudgifter fra Sottrup
 5. nyt klaver
 6. tyveri af maskiner
 7. anskaffelser
 8. belægning på stier op til kirken tilbud skulle være indhentet
 9. Provstesyn
 10. evaluering af personale/rådsmøde – ny arrangør af næste års møde.
 11. tyveri af vandhane på toilet – politiet gør ikke noget
 12. henvendelse fra Arne Jessen vedr mindetavlerne – opsætning af info-kasse.
 13. Alarmsystemer – hvilket system?
 14. udlejning af præstegård
 15. evt

 

Ad pkt. 1.

Dagsordenen blev godkendt.

 

Ad pkt. 2.

Blev udskudt til næste møde.

 

Ad pkt. 3.

Kassereren gennemgik regnskabets hovedpunkter.

 

Ad pkt. 4.

Kasserer havde betalt den fremsendte opgørelse over fællesudgifter til Sottrup mr-råd.

Såvel kasserer som formand havde gennemlæst de fremsendte bilagskopier.

 

Ad pkt. 5.

Der blev bevilliget et nyt klaver til kirken.

 

 

 

 

Ad pkt. 6.

Forsikring havde godkendt fremsendt opgørelse. Alle bilag vedrørende nyindkøbte maskiner og redskaber skal indsendes samlet til forsikringen. Såvel intern som ekstern kasserer er opmærksom på forholdet vedrørende indsamling af bilag. Alle bilag sendes til kirkeværgen.

 

Ad pkt. 7.

Se pkt. 6.

 

Ad pkt. 8.

Tilbud hos graver, som har ferie. Udsættes til næste møde.

 

Ad pkt. 9.

Der er provstesyn den 30. april 2019.    

 

Ad pkt. 10.

René Asmussen arrangerer næste personalemøde i august eller september 2019.  

 

Ad pkt. 11.

Tyveri af den nye vandhane på det offentlige kirkegårdstoilet er meldt til politiet. De agter ikke at foretage sig noget i sagen. Der er bestilt ny vandhane.

 

Ad pkt. 12.

Arne Jessen har kontakt med kommunen vedrørende opsættelse af kasse med information vedr mindepladerne, som er ved at blive restaureret.

 

Ad pkt. 13.

Man enedes om at kontakte elektrikeren vedr opsætning af alarmsystem. Vi vil opsætte samme system, som anvendes i Sottrup.

 

Ad pkt. 14.

Der arbejdes på at udleje præstegården til Frelsens hær. Afventer endelig accept fra provsten.

 

Ad pkt. 15.

Næste møde den 27. marts 2019.   

 

Ruth Hansen

 1. februar 2019.   

  

 

 

 

Referat af menighedsmøde den 7. januar 2019.

 

Graver Anette Alnor Andersen og Ronni Glansager var indbudt til at deltage i mødet på grund af det stedfundne tyveri fra vores graverværksted.

 

Alle medlemmer af rådet deltog bortset fra Vibeke von Oldenburg, der meldte afbud.

 

På grund af det hastigt indkaldte møde, blev der uddelt en dagsorden.

 

Ad pkt 1 Omfang af indbruddet

 

Graverne meddelte, at næsten hele maskinparken, buskryddere, hækklippere med tilbehør, boremaskiner, forskellige opladere og en del værktøj var forsvundet.

 

Der var også forsvundet olie fra olietanken. Det forekommer mystisk, da der skal en særlig procedure til at åbne tanken.

 

Ad pkt 2 opgørelse af de stjålne effekter

 

Graver Ronni Glansager og kirkeværge Horst Jacobs var i gang med at lave lister af de forsvundne effekter.

 

Ad pkt 3 Gennemgang af bilag vedr. køb af maskiner mv

 

Det kunne konstateres, at ikke alle bilag var til stede på graverkontoret.

 

Ad pkt 4 Henvendelse til Skov og Park og vor kasserer

 

Graverne havde rettet henvendelse til Skov og Park. Pga. ferie vil vi modtage bilag over køb inden for få dage. Vores kasserer vil sende kontoudtog og bilag over de sidste 5 års køb af maskiner og andet inventar.

 

Ad pkt 5 Forsikring

 

Formanden retter henvendelse til forsikringsselskabet jfr. håndbøgerne i DAP.

 

Ad pkt 6Fremtidig sikring af vore faciliteter. Formanden har kontaktet elektriker Ole Jensen, der har installeret tyverialarm i Sottrup. Han vil kontakte Anette Alnor for at aftale nærmere.

 

Punktet var medtaget som information til de tilstedeværende. Vi blev enige om, at der skulle installeres en tyverialarm.

 

Ad pkt 7 Eventuelt vedr. indbruddet

 

Vi blev enige om, at der skulle indkøbes en oplader til katafalken.

 

Vi blev også enige om, at der ikke foretages indkøb af maskiner og redskaber uden at graverne giver deres samtykke og omvendt.

 

Graverne forlod mødet.

 

Pkt 8 Præstegårdsudvalg

 

Der skal snarest indkaldes til et møde i præstegårdsudvalget (Brian Schmidt Valentin og Horst Jacobs).

 

Vi afventer mr-mødet i Sottrup kommende onsdag. Der skal udarbejdes et beslutningsreferat vedr diverse forhold i forhold i forbindelse med en eventuel kommende udlejning af præstegården i Nybøl.

 

 

 

Pkt. 9 antal personer i menighedsrådet

 

Formanden har tilskrevet Haderslev Stift i forbindelse med Troels Lystrups udtrædelse af rådet ved sidste møde. Der skal søges om dispensation på grund af det ringe antal. Såfremt der ikke gives dispensation, skal der foretages valg, sognemøde og andet.  Vi har meddelt, at vi har en person, der er villig til at indtræde i rådet.

 

Næste møde afholdes den 13. februar 2019.

 

Referat udarbejdet af

 

Ruth Hansen

 

8. januar 2019

 

 

Referat af menighedsrådsmøde den 4. december 2018

Alle medlemmer var mødt.

1 Referat af mr-møde den 17.10.2018 blev underskrevet.

2 Økonomi.

Ib Krogh-Nilsen er på ferie.

3 Mindetavler.

Sønderborg kommune arbejder på at få mindetavlerne restaureret og opsat. Arne Jessen er informeret herom.

4 Kirkegården

Jeg er blevet kontaktet af personer med pårørende i kørestol. Ønsker mindre grus på stierne. Desuden ønsker man en hasp på lågen ind til kirkegården. Måske skulle vi drøfte at lægge fliser eller andet hårdt materiale, så både kørestolsbrugere og brugere af rollator uden besvær kan færdes på kirkegården. Graver Anette Alnor Andersen kontaktes med henblik på at indhente nogle tilbud om lægning af en hård belægning (flisesti).

5 Udsmykning af kirken til jul. Der er hængt en smuk adventskrans op i kirken. Granguirlander hænges op senere. Er bestilt af Annemette Thomas.

6 Der afholdes kursus i Løgumkloster (fredag og lørdag) i Løgumkloster se DAP

7 Den 11.11. lagde vi en krans over sognets faldne i 1. verdenskrig. Desværre var der ikke stor tilslutning.

8 Provsten har i DAP skrevet et brev, hvori hun understreger, at man ikke anvender sognets midler til indkøb af julegaver til mr-medlemmer.

9 Sønderjyske Forening af Menighedsråd holder møde i Haderslev den 5. februar 2019. Foreningen udsender senere nærmere.

10 Præstegården.

Ruth Hansen kontakter Jens i Sottrup.

Horst Jacobs og Brian Schmidt Valentin blev valgt til præstegårdsudvalget.

Præstegården blev fremvist til evt fremtidige lejere.

11 evt komsammen med personale og mr-råd. Der foreslå, at det bliver en fredag. Nemlig fredag den 25.1.2019.

12 Troels Lystrup meddelte, at han ønsker at udtræde af rådet grundet tidsmangel. Ruth Hansen kontakter provsten desangående.

4/12/2018 Ruth Hansen

 

Referat af menighedsrådsmøde den 18. september 2019 i menighedshuset.
Velkommen til medarbejderrepræsentanten kirkesanger Merete Torré Lauridsen.
Pkt. 1 Dagsordenen blev godkendt. Ingen tilføjelser.
Pkt. 2 Økonomi. Endelig budget godkendt. Cvr.nr. 66288218. Afleveret den 16.9.2019 kl 15,32.
Revisionsprotokollat gennemgået og godkendt.
Pkt. 3 på mødet med Sottrup menighedsråd blev der udarbejdet et udkast vedrørende Sottrup og Nybøl.
Udkastet skal sendes til Stiftet, hvor det skal redigeres af kommunikationsmedarbejderen. Udkastet er

udsendt til medlemmerne.

Pkt. 4 Taget på klokketårnet er tjæret. Udluftningen i værkstedet er på plads. Beregning af

kirkegårdstakster er afleveret. Anne Skaarup kontaktes vedr de store træer på kirkegården.

Pkt. 5 Det ved mødet udleverede materialet blev udleveret til graver.
Pkt. 6 Evt. skrivelse vedr plan over præstevikarer er modtaget og sendt til rådet. Skrivelse fra politiet vedr

indbruddet modtaget. Vi skal ikke vidne i sagen.
Pkt. 7 Næste møde afholdes den 30. oktober 2019.
Ruth Hansen 18-9-2019

Ruth Hansen René Asmussen Brian Valentin G. Horst C. Jacobs

Referat af MR-møde den 17. oktober 2018

Referat af MR-møde den 17. oktober 2018 kl. 19:00

Hele menighedsrådet deltog bortset fra Vibeke von Oldenburg, der havde meldt afbud. Troels Lystrup meddelte, at han kun deltager i starten af mødet. Kasserer Ib Krogh-Nielsen deltager vedr pkt 1 økonomi.

Punkt 1 økonomi.

Budget 2019 er godkendt cvr. 66288218 afleveret 17.10.2018 kl 17,15.

Kvartalsrapport blev godkendt og underskrevet.

Revisionsprotokollatet blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

Punkt 2 præstegården.

Det er besluttet fra et enigt menighedsråd at gå videre med et salg af denne.

Der er enighed om at flytte PC/internet forbindelsen fra præstegården til menighedshuset.

Punkt 3 snerydning.

Der er enighed om at indkøbe en kost til Weidemann.

Præsten kontaktes vedrørende gudstjenester i vinterhalvåret af hensyn til snerydning/saltning.

Punkt 4 Lægning af sten bag graverkontor.

Der er bestilt B/B brolægning til at færdiggøre belægningen.

Punkt 5 Kalkning.

Kirken trænger til udvendig kalkning, dette er taget til efterretning.

Punkt 6 Alterlys. Der indhentes tilbud.

Punkt 7 Formands- præstemøde. Udsat til næste møde.

Punkt 8 Fremtidige møder.

02.12-2018 13.2-2019 27.3-2019 8.5-2019 19.6-2019 21.8-2019 2.10-2019 13.11-2019

Punkt 9 offentligt toilet.

Dette er åben hele døgnet. Prøveordning.

Punkt 10 rengøring.

Det er aftalt, at der købes rengøring udefra til rengøring i sognehuset.

Punkt 11 adventsklubben. Menighedsrådet har indvilliget i at afholde udgiften for kløben og smør til arrangementet den 29. november 2018.

Ruth Hansen 18. oktober 2018.

Referat af MR-møde den 22. august 2018 kl. 19:00

Nybøl Menighedsråd

Referat af MR-møde den 22. august 2018 kl 19.00

Mødested: Menighedshuset.

 

 

Mødepunkt                                                                Beslutning

Fremtidig organisering af kirkegården i Nybøl

Udkast til aftale er udsendt til jer alle den 15-8-2018

 

 

Punkt 3 nr. 2 rettes fra ugentlig til årligt antal arbejdstimer.

Til kirkegårdsudvalget udnævntes Brian Schmidt Valentin og Horst Jacobs.

Aftalen blev godkendt.

Sognets præstegård forfalder ganske langsomt. Hvad gør vi fremover???

 

Rådet blev enige om at præstegården skal sælges. Præsten gjorde opmærksom på, at hun ønsker at få noteret, at hun er imod salget.

Kirketjener Pia Kock Johannsen ansat.

Formanden har haft en samtale med hende vedr bjærgning af flag ved stormvejr og evt udarbejde af folder til udlevering til besøgende i kirken.

Rene Asmussen og Horst Jacobs er gerne behjælpelig, såfremt kirketjeneren ikke kan få flaget ned. Præsten vil lave en folder.

Mindetavler.

Henvendelse fra Sønderborg kommune vedrørende ophængning af tavlerne på graverkontorets østgavl.

 

Det fremsendte materiale blev godkendt og der arbejdes videre på sagen.

 

Henvendelse fra beboere i Bispevænget, der er naboer til bækken, vedrørende tilgroet bæk.

Hvem skal sørge for det?

 

Troels Lystrup undersøger sagen.

Grandækningskursus.

Det årlige kursus afholdes af Nybøl i år. På grund af større tilslutning 50-80 personer. Nybøl giver kaffe og rundstykker. Selve arrangementet afholdes af praktiske grunde i Sottrup.

Er godkendt. Rådet giver morgenbrød.

Henvendelse fra Kirkenettet vedr udskiftning af pc i Præstegården.

 

Der sker ikke udskiftning af pc, da den nuværende ikke bruges.

Kursus vedr mobning den 5/9/2018

Lønkursus den 2/10/2018

 

Interesserede kan tilmelde sig.

Landemode den fredag 7/9/2018 kl. 15,30 i Haderslev.

Tilmelding senest den 28/8/2018 per menighedsråd.

Interesserede kan henvende sig til formanden, som foretager samlet tilmelding.

 

 

Nyt hegn hvad mener I om det udsendte materiale?

Der arbejdes videre med sagen. Brian foreslog også at se på Frøslev Hegn.

Henvendelse fra Sønderborg kommune vedr flytning af DONG stationen.

Den er nu i en mobil container, som ønskes midlertidig placeret tæt ved den nuværende placering på parkeringspladsen. Står på paletter.

Det drejer sig om ca 1 måned inden den flyttes til den endelige plads ved Kirkebakken.

Det er aftalt, at Kommunen ringer til RH i morgen vedr svar på henvendelse.

Rådet har ikke noget at indvende mod en midlertidig flytning af Dong-stationen i ca 1 måned.

Automatisk lås i toiletdøren ønskes – der arbejdes på sagen.

Det vil være praktisk med en nøgleboks – der arbejdes også på denne sag.

 

Orientering.

Lukket møde personalesager

 

Ruth Hansen 22. august 2018

Referat af MR-møde den 20. juni 2018 kl. 19:00

Referat for Nybøl Menighedsråd

MR-møde den 20. juni 2018 kl 19.00

Mødested: Menighedshuset.

 

 

Mødepunkt                                                                Beslutning

Godkendelse af dagsorden.

Troels har meldt afbud.

 

 

Dagsordenen blev godkendt.

Økonomi.

Udarbejdning af budget for 2019.

 

 

Budgettet blev gennemgået af rådet og godkendt.

Bordrunde

26. august er der friluftsgudstjeneste i haven ved Sandbjerg Slot. Vi har arbejdet med at opstille stole mv.

Præsterne har udarbejdet et program for junior-konfirmanderne.

I Nybøl er der tilmeldt 7 konfirmander.

Arne Jessen er blevet kontaktet vedr mindetavlerne. Rådet er enige om, at stille østgavlen på det ombyggede kapel til rådighed for ophængning af restaurerede mindetavler.

 

Underskrift af referat

Referat af sidste møde blev underskrevet.

Lukket møde vedr personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste mr-møde

22.8, 19.9.,24.10.,21.11.

Alle møder afholdes i menighedshuset kl. 19,00.

Ruth Hansen

Referat af MR-møde den 16, maj 2018 kl. 19:00

Referat Nybøl Menighedsråd

MR-møde den 16. maj 2018 kl. 19.00

Mødested: Menighedshuset.

 

Mødepunkt                                                                Beslutning

Godkendelse af dagsorden.

Brian har meldt afbud.

Referat fra sidste møde underskrives.

 

Dagsorden godkendt.

 

 

Økonomi. Regnskab for 1. kvartal 2018 er tilsendt.

Kasserer Ib Krogh-Nielsen vil gennemgå regnskabet.

Kvartalsregnskabet blev gennemgået.

Ombygning af kapel mv.

Diverse skilte. Brian Schmidt Valentin orienterer om priser.

Ombygningen af selve det tidligere kapel er afsluttet. Dog mangler installation af diverse hårde hvidevarer.

Årligt tilsyn af bygninger.

Foretages torsdag den 17. maj 2018. Morten Hørlyck, Rikke Sørensen, Horst Jacobs og Ruth Hansen deltager.

Indbydelse vedr indvielse af nyt sognehus i Sottrup.

Indvielsen af den nye sognegård foregår 2. pinsedag.

Henvendelse fra Arne Jessen vedrørende placering af mindeplader på det tidligere kapel.

Menighedsrådet er enig om, at istandsatte mindeplader kan placeres på graverkontorets østvæg.

 

Fælles kordegnefunktion. Antal timer.

Vibeke orienterede om kordegnefunktionen.

Ophavsret vedr kirkens brug af billeder fra nettet drøftes. Skrivelse fra VISDA er sendt hertil på DAP.

Vibeke undersøger sagen.

 

Huller i asfalt ved mr-huset.

Brian Schmidt Valentin orienterer om pris på asfalt.

Itu slagen mindeplade på kirkegård er endnu ikke repareret, men graver har kontaktet stenhugger (afventer tilbud).

 

Brian har per sms oplyst, at en spand asfalt og primer koster ca. kr.500-600 excl moms. Skal laves snarest.

 

Mht. itu slagen mindeplade på kirkegården koster reparation heraf ca kr. 6.000 incl moms. Rikke sørger for kontakt til stenhugger.

Kontrol af rettigheder ift. databeskyttelsesforordningen jfr. DAP

Kirken på Google Street View jfr.  DAP.

Begge emner drøftes

 

 

Ib Krogh-Nielsen har ordnet det fornødne vedrørende det i fremsendte skrivelse fra IT-kontoret.

Ruth kontakter Google Street mht foto i kirken.

Brian Schmidt Valentin undersøger pris og muligheden for at opsætte A-blokke til erstatning for container.

Punktet udsættes til senere.

Næste møder og bordrunde.

 

Vibeke meddelte, at gudstjenester og møder i kirken offentliggøres i Gråsten Ugeavis.

Rikke meddelte, at samtlige vandhaner er blevet skiftet på kirkegården.

 

20. juni 2018

22. august 2018

14. maj 2018 Ruth Hansen

Referat af MR-møde den 18.april 2018

Dagsorden for Nybøl Menighedsråd

MR-møde den 18. april 2018 kl 19.00

Mødested: Menighedshuset.

 

Mødepunkt                                                                Beslutning

Godkendelse af dagsorden.

Afbud fra René Asmussen.

Dagsordenen blev godkendt.

Præsten udeblev.

 

Økonomi.

Kasserer Ib Krogh-Nielsen kommer ikke. Regnskab kan ikke udarbejdes på grund af landsdækkende problemer med IT.

Ombygning af kapel mv.

Diverse indkøb til baderum, kontor og spise/opholdsrum.

Diverse skilte.

Ombygning af det tidligere kapel nærmer sig sin afslutning. Fsv. angår skilte, undersøger Brian Schmidt Valentin om en gunstige pris kan opnås.

Ansættelse af kirketjener.

Der er ansat ny kirketjener. Han hedder Martin Lassen og er startet i tjenesten den 15. april 2018.

Samarbejdsaftaler:

Kirkegård

Kirketjener

 

Medlemmerne meddelte, at de havde gennemlæst aftalerne.

Valg til provstiudvalg.

Materiale til valget er modtaget af formanden.

Valg skal ske i forbindelse med et menighedsrådsmøde.

Valget blev gennemført på behørig vis.

 

 

Fælles kordegnefunktion. Antal timer.

På grund af præsten ikke-tilstedeværelse udgår punktet.

Tidligere referater underskrives.

Referatet blev underskrevet.

Rep af smedejernshegn og ituslagne mindetavler på kirkegård.

Huller i asfalt ved mr-huset.

Afregning til sanger?

Vor graver har kontaktet stenhugger vedrørende reparation af hegnet og mindetavlerne.

Brian Schmidt Valentin undersøger prisen på asfalt.

Afregningen til sanger skulle være sket.

Reparation af tag på kirke.

Kalkning af kirken indvendig.

 

Reparation af huller i taget er igangsat.

Kalkning af kirke bliver sikkert dyrere end forventet på grund af skader i kor mv.

Reparation af container

Brian Schmidt Valentin undersøger pris og muligheden for at opsætte A-blokke til erstatning for container.

 

Bordrunde

Næste møde planlægges.

 

 

Næste møde er 16. maj 2018 og 20. juni 2018

22. august 2018

18. april 2018  Ruth Hansen

Referat af MR-møde den 14. marts 2018

Referat for Nybøl Menighedsråd

MR-møde den 14. marts 2018 kl 19.00

Mødested: Menighedshuset.

 

 

Mødepunkt                                                                Beslutning

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Præsten udeblev.

Økonomi. Afregning vedr skovbrug.

.

 

 

Mr-rådet har modtaget afregning vedr skovning i Vestermark. Der er også modtaget en faktura vedrørende skovning.

Ombygning af kapel mv.

 

 

Gulvfliser/klinker blev forelagt. Graver har udvalgt farven.

Der er afregnet beløb til forskellige håndværkere.

Ansættelse af kirketjener.

Der er opslået stillingsannoncer på vor og Sottrups hjemmesider. Stillingen ønskes besat snarest.

 

 

 

OK 18

Vore medarbejdere er omfattet af varslet om lockout med virkning fra 10. april 2018. Se skrivelse fra landsforeningen af Menighedsråd af 14. marts 2018.

 

Personalet skal have besked hurtigst muligt.

 

Vi afventer situationen.

 

Fælles kordegnefunktion. Antal timer.

 

Kunne ikke afklares på grund af præstens udeblivelse.

Tidligere referater underskrives.

Referater blev underskrevet.

Bordrunde.

G. Jacobs undersøger hvem der skal vedligeholde smedejernshegnet omkring obelisken (krigsminde).

Vikar for kirkesanger mangler afregning for udført arbejde. Rikke Sørensen undersøger, om arbejdsseddel ligger i kirken.

 

 

 

 

 

Næste møde planlægges.

Næste møde er 18. april 2018o og 16. maj 2018.

Ruth Hansen 14. marts 2018

Mr-formand

Referat af MR-møde den 14. februar 2018

Nybøl Menighedsråd

Referat af MR-møde den 10. januar 2018 kl 19.00

Mødested: Menighedshuset.

 

 

Mødepunkt                                                                Beslutning

Godkendelse af dagsorden.

Afbud fra René Asmussen og Horst Jacobs

Dagsorden blev godkendt-

Økonomi.

 

 

Det blev meddelt, at der var indkøbt eldrevet katafalk.

Ombygning af kapel mv.

Referat af byggemøde

 

Der afholdtes byggemøde den 10.1.2018 i mr-huset. Vi afventer endelig accept fra provstiet.

Ønskeseddel fra graver Rikke Sørensen gennemgås

Liste over ønsker hhv mangler på lokaliteterne blev gennemgået.

Krybbespilstøj overtages af præsten.

Samarbejdet med Sottrup Kirke skal opgraderes. Præsten indkaldes til et møde med formænd, kontaktpersoner og ansatte på kirkegårdene hurtigst muligt.

Stjerne til korbuen sendes til reparation hos elektriker.

Ved kommende budgetplanlægning medtages en del af de punkter, som eventuelt kan komme ind under anlægsudgifter.

Valg til provstiudvalg.

 

Der afholdes snart et nyt valg til provstiet. Medlemmer af menighedsrådet kan opstille.

Skrivelser på DAP bla. fra Stiftet.

Opmærksomheden blev henledt på stiftets skrivelser vedr kurser.

Underskrift af referat

Referater blev underskrevet.

Bordrunde

Intet.

Nyt tæppe til babysalme sang.

Annemette ønsker et nyt tæppe til brug ved babysalmesang. Tæppet koster kr. 2,500. Det blev bevilget.

 

 

 

 

Næste møde

14. februar 2018

Ruth Hansen 11. januar 2018

Mr-formand

Referat af MR-møde den 10. januar 2018

Beslutningsreferat for Nybøl Menighedsråd

MR-møde den 22. november 2017 kl 19.00.

Mødested: Menighedshuset.

 

 

Mødepunkt                                                                Beslutning

Godkendelse af dagsorden.

Afbud fra Rikke Sørensen og Brian Schmidt Valentin

Dagsordenen blev godkendt.

Økonomi.

Afmeldinger af bl a telefon i præstegården.

 

Kassereren gennemgik regnskabet til dags dato og det indskærpedes, at der udvises mådehold i forbindelse med indkøb og lignende.

Opfølgning af forrige møde og underskrivelse af referat.

Referat blev underskrevet.

Brev fra arbejdstilsynet drøftes.

Se DAP

Kort drøftelse.

Indvendig kalkning af kirke

Intet nyt.

Reparation/udskiftning af toiletter på Totfælled

Udskiftning nødvendig.

Børneunivers.

Se DAP

Første spadestik blev taget af borgmesteren.

Mindetavler.

Skrivelser fra kommunen  mv. er tilsendt.

Kort omtale af placering

Møde med vikarierende provst den 26. 10.2017

Formand orienterede.

Møde med stift og provsti

Afholdes den onsdag 29. november 2017. er ikke offentligt.

Bordrunde

 

Næste møde

Blev ikke aftalt.

Ruth Hansen 26. november 2016

Mr-formand

MR-møde den 22. november 2017

 

Dagsorden for Nybøl Menighedsråd

MR-møde den 25. oktober 2017 kl 19.00.

Mødested: Menighedshuset.

 

 

Mødepunkt                                                                Beslutning

Godkendelse af dagsorden

René Asmussen og Vibeke von Oldenburg har meldt afbud.

Økonomi. Ib Krogh-Nielsen deltager i mødet.

Afmeldinger af bl a telefon i Præstegården drøftes med kasserer.

Punktet udgår fordi Ib Krogh-Nielsen har meldt afbud.

Opfølgning af forrige møde og underskrivelse af referat.

Belysning af kirke

Besøg af arbejdstilsynet drøftes.

Rapport er til sendt MR. Se DAP.

 

Indvendig kalkning af kirken.

Rapport fra Nationalmuseet foreligger

 

Digital dødsanmeldelse

 

Ansøgning om opførelse af carport

Se DAP

 

Evaluering af mødet med Sottrup mr-råd den 12. oktober 2017

 

Sammenkomst 10. november 2017

 

Møde med provsten den 26. 10.2017

 

Bordrunde

 

Næste møde

 

Ruth Hansen

Mr-formand

 

MR-møde den 25. oktober 2017

Referat for Nybøl Menighedsråd

MR-møde den 27. september 2017 kl 19.00.

Mødested: Menighedshuset.

 

 

Mødepunkt                                                                Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Kasserer Ib Krogh-Nielsen deltog. Afbud fra Rikke Sørensen.

Økonomi. Ib Krogh-Nielsen kommer.

Kasserer har sendt Budgettet for 2018, revisionsprotokol mv. for 2016 til godkendelse. Materialet er sendt til MR.

Se DAP.

Endelig budget blev godkendt. Afleveret den 19. september 2017 kl. 16,30. Cvr.nr. 66288218.

Revisionsprotokollen blev gennemgået. Det bemærkedes, at revisor tilrådede menighedsrådet til årligt at gennemgå og revurdere de fordelingsnøgler, som ligger til grund for foretagne opgørelser af momstilsvaret. En beskrivelse heraf bør/skal ligge i det materiale, som indsendes til revisor til brug ved revisionen.

Revisors påtegning blev gennemgået og rådet kunne konstatere, at revisor ingen kritiske bemærkning havde hertil. 

Opfølgning af forrige møde og underskrivelse af referat.

Skrevet til Job & Trivsel 24.8.2017 med afslag om møde.

Skrevet til stiftet 24.8.2017 med udtalelse vedr nyt boligområde i Nybøl. Meddelte, at rådet ingen indvendinger har mod udvidelsen.

Nybøl Adventsklub tilskrevet den 24.8.2017 med tilladelse til at benytte kirken den 30.11.2017.

Forsøgt at få fat i taxa til at køre kirkebil. Der er ikke interesse herfor.

Der arbejdes på at få en kaffeliste op at stå.

Det har ikke været muligt at få en håndværker til at opsætte rækværk ved kældertrappen på Totfælled.

 

Besøg af arbejdstilsynet drøftes.

Rapport er til sendt MR. Se DAP.

Forholdet drøftes nærmere med graveren ved næste møde.

Skovdyrkerforeningen. Afregning modtaget.

Der er alene skovet i Kirkens andel af Rundkær Skov.

Børneunivers – kommunens ansøgning om skiltning i forbindelse med opførelsen

Kommunen har fået tilladelse til at opsætte et skilt med tydelig adgang til byggepladsen vedr børneuniverset på kirkens grund.

Fælles kordegnefunktion – tildeling/fordeling af timer

Man arbejder på at få en anden fordeling af timer mv på grund af ændringer af arbejdsopgaver mv.

Digital dødsanmeldelse

Udskydes da Rikke har sendt afbud

Presenning til jordkassevogn kr, 3.995 excl. moms

Indkøb af presenning er bevilget.

Anskaffelse af løvsuger.

Penge til anskaffelsen er bevilget jfr møder afholdt i provstiet.

Belysning af kirken. Et tilbud er modtaget.

Firma fra Vollerup kommer i næste uge og ser på belysning på kirkegården

Rengøring af kirkens ældre inventar bla himmel over prædikestolen

Rengøring foretages i forbindelse med indvendig maling af kirken.

Indregistrering af Park Ranger (lille traktor), da den kører på offentlig vej (til præstegården)

Formanden har tlfsk kontaktet Folkekirkens Forsikringsenhed. Det oplystes, at maskinen er omfattet af Folkekirkens forsikringsordning, når maskinen alene kører på den direkte den direkte vej mellem kirke og præstegård. Iht. køretøjsregistreringsloven paragraf 3 skal en sådan traktor ikke registreres, når den anvendes som trækkraft for påhængsvogn, der er tom eller medfører arbejdsredskab, som er knyttet til traktorens funktion til og fra arbejdsplads (stk. 1 nr. 3). jfr. Stk. 2 kan en sådan traktor også anvendes til renholdelse og snerydning.

Indvendig maling af kirken. Besøg af Kirsten Trampedach.

Vi afventer stadig rapporten fra Kirsten Trampedach, Nationalmuseet.

Bordrunde

Intet.

Lukket punkt

 

Drøftelse af fremtidig bemanding/betjening ved kirkelige handlinger.

 

Næste møde afholdes den 25. oktober 2017 kl 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat udarbejdet af

Ruth Hansen

Menighedsrådsformand

10. oktober 2017.

MR-møde den 27. september 2017

Referat for Nybøl Menighedsråd

MR-møde den 23. august 2017 kl. 19.00.

Mødested: Menighedshuet i Nybøl

 

 

 

Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt.

Besøg af arkitekt Morten Hørlyck, som vil orientere om det videre forløb af opførelsen af det nye kapel efter at fredningsnævnet ikke godkendte den foreslåede placering. Endvidere en drøftelse af igangsættelsen af ombygning af det nuværende kapel og redskabsrum.

 

M. Hørlyck berettede om historikken vedr opførelsen af et nyt kapel. Pt. afventer vi svar fra kirkeministeriet. Mht. ombygning af det nuværende kapel og redskabsrum kan den igangsættes, når der er indhentet behørig byggetilladelse. Et enigt menighedsråd er af den formening, at ombygningen bør igangsættes hurtigst muligt. Det vil i en periode betyde, at der ikke er noget kapel til rådighed ved kirken. Er der behov derfor, kan kapellet i Sottrup og Ullerup benyttes.

Ønsker om projekter i fremtiden? Fristen for indlevering er 5.9.2017 til provstiet.

a)       Etablering af gelænder i kældernedgang ved stuehuset ved Totfælled

b)      Udskiftning af vindue og pudsning af vægge i viktualiekælder i stuehuset ved Totfælled

c)       Nye metalplader på ladeport i laden bag stalden på Totfælled

d)      Nye møbler (borde og stole) til menighedshuset

 

 Der er etableres et gelænder i kældernedgangen ved stuehuset ved Totfælled. Brian Schmidt Valentin kontakter en tømrer, der kan etablere et sådant.

 

Udskiftning af vindue og reparation af ladeport udsættes til budgettet for 2019.

 

Formand og næstformand aflægger besøg i Hebru Møbler i Gråsten for at besigtige stole og borde. 

Henvendelse fra Job og Trivsel v/ Berit Simonsen

(materiale udsendt per mail)

 

Et enigt menighedsråd er ikke interesseret i denne henvendelse.

Formanden skriver til Berit Simonsen.

Indsættelse af Vibeke von Oldenburg i Nybøl kirke den 24. september 2017.

 

Indsættelsen af Vibeke von Oldenburg i Nybøl kirke er fastsat til søndag den 24. september 2017 kl. 14. Provst Arffmann, der er vikarierende provst, foretager indsættelsen. Efter gudstjenesten er der kaffebord med kage i menighedshuset.

 

Landemode den 1 september 2017. 

Kirkeværge og formanden deltager i Landemodet.

 

Budgetmøde den 12. september 2017

Kirkeværge og formanden deltager i mødet.

Nyt boligområde i Nybøl

(materiale udsendt)

Rådet drøftede det fremsendte materiale.

Det var en udbredt tilfredshed med, at Nybøl med tiden ville vokse. Formanden udarbejder en udtalelse.

Henvendelse fra Arbejdstilsynet

Vi afventer nyt besøg henvendelse fra Arbejdstilsynet.

 

Drøftelse af indførelse af kirkebil

Rådet besluttede at indføre kirkebil i en forsøgsperiode på 3 måneder. Formanden kontakter en taxavognmand.

 

Drøftelse af indførelse kirkekaffe

Det besluttedes, at Vibeke von Oldenburg kontakter de personer, som står på den tidligere kaffeliste for at høre, om de stadig er interesseret i kaffebrygningen. Formanden laver kaffe den 10 september 2017. Højmessen starten kl 10,30.

Der er ikke kirkekaffe på de søndage, hvor højmessen starter kl 9,00.

 

Økonomi

(halvårsregnskab udsendt)

Halvårsregnskabet blev taget til efterretning.

Indvendig kalkning af kirken

Telefonisk henvendelse fra Kirsten Trampedach Nationalmuseet. Hun meddelte, at hun vil besigtige kirken den 29. august 2017. Kontaktpersonen tager sig af sagen, da formanden er indisponibel.

 

Henvendelse fra Nybøl Adventsklub vedr. ansøgning om lån af kirke med personale excl præst i forbindelse med adventsgudtjeneste. Overskuddet går til Julemærkehjemmet.

Ansøgningen blev godkendt.

Formanden skriver Karin Nannberg.

Bordrunde

Formanden meddelte, at det store tyske mindesmærke ved den østvendte indgang er blevet renoveret. Det samme er sket ved det tyske mindesmærke på Tingvej.

Kassereren meddelte, at han er ved at arrangere en sammenkomst for personale og menighedsrådet. Bliver sikkert i november. Den endelige dato er endnu fastsat.

Præsten oplyste, at der er 48 konfirmander. De er netop startet med konfirmationsundervisningen i dag.

I den nærmeste fremtid er der mange barnedåb og bryllupper i Nybøl og Sottrup.

 

 

På mødet den 23.august 2017 havde medarbejderrepræsentant Rikke Sørensen meldt afbud.

Den 27. september 2017 og 25. oktober 2017 afholdes der menighedsrådsmøder kl. 19 i menighedshuset (ret til ændringer forbeholdes).

Referat udarbejdet af formanden den 24. august 2017.

 

Ruth Hansen

menighedsrådsformand

MR-møde den 23. august 2017

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 24. maj 2017.

Til stede var:

Kirkeværge Horst Jacobs, kontaktperson Brian S. Valentin, næstformand René Asmussen, sognepræst Mette Carlsen, sognepræst Vibeke von Oldenburg, graver Rikke Sørensen og mr-formand Ruth Hansen.

Kasserer Ib Krogh-Nielsen deltog i punktet vedrørende økonomi.

 

Dagsorden:

Åbent møde

 1. Godkendelse af dagsorden/eventuelle tilføjelser
 2. Underskrift af referat fra sidste møde
 3. Økonomi
 4. Orientering om mødet med Skovdyrkerforeningen
 5. Orientering om byggeri af nyt kapel mv.
 6. Orientering om nye køb til brug på kirkegården og driften af maskiner.
 7. Orientering om henvendelse fra SKAT vedrørende bygninger på de matrikelnumre, der er ejet af kirken.
 8. Orientering vedrørende kursus i DAP.
 9. Orientering om biskoppens skrivelse vedrørende børneuniverset.
 10. Bordrunde

Lukket møde

På det lukkede møde fortsættes drøftelsen af det på det lukkede møde den 24. april 2017 omtalte emne/udtalelse jævnfør brev fra biskoppen.

Ad pkt 1.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad pkt 2.

Referat fra sidste mr-møde blev underskrevet.

Ad pkt 3.

Udkast til budgettet for 2018 blev fremvist og kassereren påpegede, at der snarest skulle fremsættes ønsker for så 2018. Vibeke von Oldenburg bad om at beløbet vedrørende konfirmander blev forhøjet på grund af et større antal konfirmander i 2018. Der skal snarest holdes tilsyn alle kirkens bygninger med henblik på at få eventuelle ønsker om forbedringer og nyanskaffelser med på budgettet, der skal indsendes til provstiet snarest. Den bygningssagkyndige kontaktes med henblik på et snarligt møde desangående. Endvidere skal der udarbejdes en tekst vedrørende rådets målsætning. Der indkaldes til et lukket møde onsdag den 7.6.2017 kl 19, hvor forholdet bliver gennemgået/gennemarbejdet.

 

 

Ad pkt 4.

Skovdyrkerforeningen havde kontaktet formanden for at få et møde vedrørende besigtigelse af kirkens skove. Den 24 maj 2017 har en repræsentant fra Skovdyrkerforeningen og formanden gået en tur i en del af skoven. En del af aske-træerne er angrebet af en virus, der svækker træerne og bevirker, at træerne går ud. Skoven trænger desuden til at blive tyndet ud. Arbejdet hermed vil starte i juli/august i år. Vi kan forvente et pænt overskud ved salg af kævler, flis og andet.

Ad pkt 5.

Ansøgning om byggetilladelse vedrørende det nye kapel er indsendt til kommunen. Nationalmuseet ønsker at deltage i udgravning af fundament dertil. Skrivelsen herom er sendt til den byggesagkyndige.

Ad pkt 6.

Der er anskaffet en hedvandsmaskine til ukrudtsbekæmpelse. Maskinen skal anvendes på kirkegårdene i Nybøl, Sottrup og Ullerup. Personalet aftaler indbyrdes brugen af maskinen. Der er indkøbt en ny græsslåmaskine til brug på kirkegården i Nybøl.

Ad pkt 7.

Skat har telefonisk rettet henvendelse til formanden vedrørende bygninger mv på kirkens parceller. Spørgsmål herom blev klaret telefonisk.

Ad pkt 8.

Formanden havde deltaget i et kursus vedrørende brug af DAP. Det skal meddeles, at man – hvis man sletter noget indgående post – sletter det for alle andre også. Vær derfor opmærksom på dette.

Ad pkt 9.

Stiftet har fremsendt diverse skrivelser vedrørende opførelsen af børneuniverset. Det fremgår af de forskellige skrivelser, at alle kirkelige instanser havde godkendt bla flytningen af Dong-kassen

Ad pkt 10.

Rikke Sørensen havde udarbejdet en liste med ønsker om anskaffelser til kirkegården. Fsv angår nye projektører til kirkegården, vil hun indhente tilbud. Hækplanter indkøbes i en planteskole i Vejen uagtet rådet ønsker, at indkøbene foretages lokalt. Dette skyldes, at man ikke kan få tilsvarende kvalitet lokalt. Dette blev godkendt af rådet. Nybøl er ikke tilmeldt digital dødsanmeldelse. Rikke var interesseret i at vor kirke bliver tilmeldt.

Mette Carlsen meddelte, at hun var ansat som sognepræst (50%) i Egernsund fra 1. juni 2017. Foruden denne stilling skal Mette Carlsen en gang månedligt afholde gudstjenester i Nybøl (25%) og Sottrup kirker samt deltage i provstiets arbejde (25%).

 

Vibeke von Oldenburg meddelte, at der i foråret 2018 vil være 50 konfirmander – 30 i Sottrup og 20 i Nybøl. Der er indkøbt en tegneserie om Martin Luther.

Den 11. juni 2017 vil der være indskrivning af konfirmander. Det vil ske i forbindelse med højmessen i Nybøl kirke. I forbindelse med altergang kan vi ikke byde børnene at drikke vin og vi aftalte, at der indkøbes en pæn karaffel, som kan bruges til saftevand. Rikke Sørensen foretager indkøbene.

Brian Valentin oplyste, at han havde givet nogle af beboerne lov til at parkere på parkeringspladsen ved menighedshuset på grund af udgravningerne i forbindelse med kloaksepareringen i Sandmark-kvarteret.

Der er indkaldt til fælles personalemøde den 6. juni 2017 kl 15 i Sottrup menighedshus.

Liste over sogneeftermiddage udflugter osv foreligger og kan indsættes på vor hjemmeside.

Det undersøges om præsternes telefonnumre fremgår af hjemmesiden første side.

 

Ruth Hansen

menighedsrådsformand

Referat af MR-møde den 24. maj 2017

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 26. april 2017 i menighedshuset, Amtsvejen.

Til stede var:

Kirkeværge Horst Jacobs, kasserer Troels Lystrup, kontaktperson Brian S. Valentin, næstformand René Asmussen, præst Mette Carlsen, graver Rikke Sørensen og mr-formand Ruth Hansen.   

Dagsorden:

Åbent møde

 1. Godkendelse af dagsorden/eventuelle tilføjelser
 2. Underskrift af referat fra sidste møde
 3. Økonomi kvartalsopgørelse fra ekstern kasserer
 4. Køb af PC til graverkontor
 5. Køb af diverse til brug i kirken, på kirkegården i menighedshuset drøftes
 6. Skrivelse fra kommunen vedrørende mindetavler
 7. Køb af kort med tryk af kirken til brug ved dåb mv
 8. Bordrunde

Lukket møde

 1. Drøftelse af biskoppens skrivelse

 

Ad. Pkt.1          

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. Pkt. 2

Referatet fra sidste mr-møde blev underskrevet.

Ad. Pkt.3

Den økonomiske kvartalsopgørelse blev kort diskuteret og det blev gjort opmærksom på 

visse indtægter, som kan have betydning for økonomien.

Ad. Pkt. 4

Rådet havde indkøbt ny moderne PC med printer til graverkontoret. Horst Jacobs havde installeret den.

Ad. Pkt. 5

Rådet henstillede til de deltagende i mødet, at indkøb foretages hos lokale forhandlere – hvis muligt. Køb over kr. 5.000 skal godkendes af formanden/rådet.

 

 

Ad. Pkt. 6

Formanden meddelte, at Sønderborg kommune havde fremsendt skrivelse vedr mindetavler fra Arne Jessen. Kommunen ønskede få oplyst, om rådet fastholdt sin indstilling om ikke at placere de omhandlede mindeplader på kirkemuren.

Rådet er enige om, at mindepladerne ikke skal placeres på kirkemuren, men har ikke noget imod, at de placeres på kirkegården enten op ad kirkegårdsmuren eller i et ophæng placeret et passende sted.

Ad. Pkt. 7

Mette Carlsen fremlagde prøvetryk af kort påtrykt Nybøl Kirke i farver. Kortet blev godkendt af rådet. Mette Carlsen sørger for det videre fornødne (bestilling mv.)

Ad. Pkt. 8

Under bordrunden fremkom Rikke Sørensen med nogle ønsker om køb af forskellige redskaber herunder hækklippere (batteridrevne med ekstra batterier) til kirkegården. Rikke Sørensen kontakter forhandler af de forskellige maskiner og indhenter tilbud.

Ruth Hansen oplyste, at man fra Sønderborg kommune havde fået tilsendt en ansøgning om opførelse af en carport indenfor exner fredningen til udtalelse.

Rådet blev enige om, at carporten ikke generer udsigten til kirken. Derfor har rådet intet imod opførelsen.

Ruth Hansen meddelte, at hun var blevet kontaktet af en konfirmand, der ønskede oplyst, hvor man kunne søge om hjælp til konfirmation. Hun var blevet henvist til dels at søge på internettet og dels at rette henvendelse til Børnefonden.

Ad. Pkt 9

Punktet vedrørte personforhold og offentliggøres ikke.

Ruth Hansen

menighedsrådsformand

Referat af MR-møde den 26. april 2017

Nybøl Sogns Menighedsråd

 

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 30. marts 2017 i menighedshuset, Amtsvejen.

Til stede var:

Kirkeværge Horst Jacobs, kasserer Troels Lystrup, kontaktperson Brian Schmidt Valentin, næstformand René Asmussen, graver Rikke Sørensen og formand Ruth Hansen. Mette Carlsen, præst var forhindret i at give møde.

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden/eventuelle tilføjelser
 2. Underskrift af referat fra mødet den 23. februar 2017.
 3. Økonomi
 4. Orientering om nye opgaver.
 5. Invitation fra biskoppen – besøg i haven – samlet tilmelding (kun rådet)
 6. Orientering om eventuel sikring af maskiner og værktøj foranlediget af flere indbrud på forskellige kirkegårde.
 7. Orientering af møde med pastoratets MR-formænd.
 8. Planlægning af kommende møder.
 9. Ændring af vedtægter vedrørende kirkegård.
 10. Nedslidt pc og printer på graverkontoret.
 11. henvendelse om køb af malerier.
 12. Bordrunde.

 

Pkt.1

Rikke Sørensen bad om at få tilføjet et punkt vedrørende nedslidte pc og printer, pkt. 10 blev tilføjet Dagsorden.

Pkt. 2

Referat fra sidste møde blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer. Præsten har ikke underskrevet på grund af fravær.

Pkt. 3

Ib Krogh-Nielsen fremviste regnskabet 2016.

Regnskabet for 2016 gennemgået og godkendt cvr.nr. 66288218 afleveret 30. marts 2017 kl. 15,09.

Menighedsrådet har besluttet at benytte metode A og B i Landsforeningens udsendte hjælpeark til beregning af momsrefusionsprocenten, idet menighedsrådet skønner, at denne metode er den mest retvisende for Nybøl Kirkekasse.

Pkt. 4

MR påtænker opstart af forberedelserne til indvendig kalkning af kirken. En sådan handling kræver godkendelse mv. fra Nationalmuseet. Der er derfor rettet henvendelse til pastoratet desangående.

Pkt. 5

Ingen i MR ønsker at deltage i dette arrangement.

Pkt. 6

I forbindelse med ombygning af graverfaciliteterne vil man drøfte eventuelle sikkerhedsmæssige tiltag.

Pkt. 7

Ruth Hansen fortalte om mødet for pastoratets formænd. Det handlede mestendels om økonomi herunder årshjulet. Givtigt at høre om andre formænds erfaringer.

Pkt. 8

Der blev planlagt MR-møder til 26.4.2017 og 24.5.2017. Begge møder starter kl 19 og afholdes i menighedshuset.

Pkt. 9 

Rikke Sørensen fremlagde udkast til ændringer af vedtægterne for kirkegården. De vil blive gennemgået og skal derefter fremsendes til pastoratet til godkendelse.

Pkt. 10

PC-udstyret på graverkontoret er nedslidt og forældet. Det vedtoges, at man indkøber ny PC og printer til graverkontoret.

Pkt. 11

Ruth Hansen oplyste, at hun i dag var blevet telefonisk kontaktet af Erik Kragh Hansen. Han spurgte om MR var interesseret i at erhverve nogle malerier, malet af hans fader.

MR har enstemmigt vedtaget, at det ikke ønsker at erhverve malerierne.

Pkt. 12

Vedrørende anskaffelse af ny el-betjent arbejdsvogn, enedes man om at afvente regnskabstallene for 1. halvår 2017 inden man tog den endelige beslutning om købet.

Uwe Schmidt fra Sønderborg kommune har i dag afhentet de ved sidste MR-møde underskrevne papirer.

Møde med menighedsrådet i Sottrup den tirsdag den 25. april 2017. Vi kan meddele MR-formanden for Sottrup, at vi deltager med 4 medlemmer.

Ruth Hansen, menighedsrådsformand. 3. april 2017

Menighedsrådsmøde torsdag den 30. marts 2017

  

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 23. februar 2017 kl 19 i menighedshuset, Amtsvejen.

Til stede var:

Kirkeværge Horst Jacobs, kasserer Troels Lystrup, kontaktperson Brian Schmidt Valentin, næstformand René Asmussen, præst Mette Carlsen, graver Rikke Sørensen og formand Ruth Hansen.

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden/eventuelle tilføjelser
 2. Kasserer Ib Krogh-Nielsen kommer på besøg og orienterer om regnskab, kommende budgetlægning mv.
 3. Orientering om igangværende opgaver – herunder også eventuelle beslutningstag i tilfælde af divergens.
 4. Invitation fra biskoppen – besøg i haven – samlet tilmelding (kun rådet)
 5. Aktiviteter i kommende år (møde i aktivitetsudvalg)
 6. Skal vi have vin med etiket med vor kirke som motiv? (vin fra Brugsen)
 7. Underskrift af berigtigelse af ejendom.
 8. Lån af menighedshus. Retningslinier vedrørende brug af huset bør udarbejdes, så huset efterlades i sammen stand, som modtaget. Evt indkøb af ny affaldsspand, der bør stå frit. Evt bør vi fjerne de i køkkenskabet værende affaldsspande.
 9. Graverne ved Nybøl Kirke og Sottrup skiftes til at arbejde om søndagen. Det er derfor ønskeligt, at graveren fra Sottrup får udleveret en nøgle til Nybøl kirke.
 10. Evt.

 

Ad. Pkt. 1

Dagsordenen blev godkendt

Ad. Pkt. 2 

Kasserer Ib Krogh-Nielsen orienterede rådet om regnskabet og revisionsprotokollen for 2016 blev underskrevet. 

Ad. Pkt. 3

Mindetavler

Vedr. mindetavler kunne oplyses, at Sønderborg kommune har overtaget den videre placering og eventuelle restaurering af den danske mindetavle. De danske mindesmærker hører ikke under kirken, men er kommunens ansvar.

F.s.v. angår de tyske mindesmærker har Verband Deutscher Kriegsgräber (VBK) taget disse 2 stk. under behandling.

Hele rådet er enige om, at mindetavlerne ikke bør placeres på kirken, men på Sønderborg Slot hvor man har en samling over effekter mv. fra krigen i 1864. Sagen anses nu for afsluttet.

Tyske mindesmærker på kirkegården.

Som en udløber af sagen vedr. mindetavlerne blev de tyske mindesmærker på kirkegården besigtiget. Nogle af dem er i en ikke særlig god stand, og repræsentanten fra VBK oplyste, at man var indstillet på at foretage en restaurering af flere af dem. Der blev indgået en aftale mellem VBK og en dansk maler, der deltog i besigtigelsen.

Kloakseparering ved menighedshuset.

Projektet er godkendt hos provstiet. Kloakmester er orienteret og arbejdet forventes påbegyndt snarest.

Graverfaciliteter og nyt kapel.

Intet nyt.

Opdatering af præstetavle.

Præstetavlen er ajourført og det ser rigtig godt ud. Sagen er afsluttet.

Indvendig kalkning af kirken.

Projektet er endnu ikke påbegyndt.

Maskinpark.

Vi er blevet tildelt et beløb til indkøb af maskiner.

Projektører på kirkegården.

En del af projektørerne er defekte og kan ikke repareres. Man enedes om at indhente tilbud på nye projektorer med LED-lamper.

Hensmidning af cigaretskod på kirkegård og kirkens P-plads.

Det er besluttet at indkøbe og opstille 2 stk. granitkummer til opstilling ved indgangene til kirkegården til brug for rygerne.

Ny tavle ved indgangen til kirkegården.

Den nuværende informationstavle er nedslidt og bogstaverne er afskallede og itu. Modellen er udgået af produktionen og man kan ikke få manglende bogstaver. Graver undersøger pris på en ny tavle.

Eventuel fældning af træer på Sottrup vej

Rådet modtog anmodning om fældning af træer på Sottrup Vej. Forholdet ligger uden for rådets kompetence og Sønderborg kommune har overtaget behandlingen af sagen.

Kirkekaffe

Efter gudstjeneste har det været kutyme, at forskellige medlemmer laver kaffe til menigheden.

Præsten undersøger om deltagerne må listen stadig ønsker at deltage i kaffebrygningen.

Konfirmation

Det aftaltes, at Rene Asmussen holder vagt på kirkens P-plads og Brian Schmidt Valentin passer skolen under konfirmationshøjtideligheden den 2. søndag i maj.

Fastelavn

Troels og Brian tager sig af det praktiske vedr. selve ”slå katten af tønden” efter gudstjenesten på søndag den 26.2.2017. Mette medbringer køller. Ruth laver kaffe og småkager serveres dertil. Børnene får saftevand.

Ad. Pkt. 4

Rådet har modtaget en invitation fra biskoppen. Hun vil gerne fremvise sin have mv. Der skal ske en samlet tilmelding senest 11. april 2017.

Ad pkt. 5

Der har været afholdt et møde vedr. aktiviteter såsom sogneeftermiddage mv. Der bliver arbejdet på at afholde arrangementerne på skift i hhv. Nybøl og Sottrup.

Ad pkt. 6

Forslag om billede af Nybøl kirke på Nybøl-vinen. Rådet har en positiv indstilling til forslaget. Der tages kontakt til Brugsen v. Winnie.

Ad. Pkt. 7

Der er fra Geopartner Landinspektører A/S modtaget diverse erklæringer om berigtigelse af ejendom. Det vedrører en lille del af matr.nr. 200 der er mere end 20 år har været en del af matr.nr. 197. 

Ad pkt. 8

Der er udarbejdet et mindre sæt husregler, der bedes overholdt af brugerne af menighedshuset. De forefindes i 2 eksemplarer i huset.

Ad pkt. 9

Graverne ved kirkerne i Nybøl og Sottrup har aftalt, at de skiftevis tager kirkebetjeningen om søndagen. Derfor ønskerne graveren fra Sottrup nøgle til kirken i Nybøl.

Ad pkt. 10

Evt.

Der er indgået en indbydelse om at se en katafalk (el-betjent), der kan benyttes af kun 1 person. Det lyder rigtig interessant, fordi vi i Nybøl kun har en manuelt trukket katafalk.

Mette Carlsen oplyste, at hun er forhindret i at møde ved næste mr-møde.

 

24. februar 2017

Ruth Hansen

menighedsrådsformand 

Menighedsrådsmøde torsdag den 23. februar 2017

Nybøl Sogns Menighedsråd

 

Referat af menighedsrådsmøde den 5 januar 2017 i sognehuset.

Deltagere: René Asmussen, Brian Schmidt Valentin, Troels Lystrup, Horst Jacobs, Mette Carlsen (præst), Rikke Sørensen (medarbejderrepræsentant) og Ruth Hansen (formand).

 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Kort referat af ordination i Haderslev Domkirke og indsættelsen i Nybøl Kirke og Sottrup kirke.
 3. Orientering om møde med intern og ekstern kasserer – herunder godkendelse af regnskab for 2015
 4. Orientering/drøftelse om spildevandsprojekterne ved menighedshuset på Amtsvejen og ved kirke/kirkegård og parkeringsplads.
 5. Orientering/drøftelse af tildeling af midler til køb af maskiner til kirkegård.
 6. Orientering/drøftelse af børneunivers.
 7. Orientering/drøftelse af borebiller på kirkens loft.
 8. Orientering/drøftelse af skader på klokkestabel i forbindelse med stormen 2. juledag.
 9. Orientering/drøftelse af opsætning af mindetavler.
 10. Orientering af hærværk på toilettet på kirkegården. Drøftelse af lukning uden for graverens arbejdstid.
 11. Orientering af pyntning af kirken i forbindelse med jul. Drøftelse af fremtidig pyntning.
 12. Drøftelse af borddækning mv i forbindelse med afholdelse af sogneeftermiddag den i menighedshuset onsdag den 11. januar 2017 kl 14.
 13. Orientering/drøftelse af samarbejde med Sottrup menighedsråd herunder aftale om et samlet møde.
 14. Orientering/drøftelse af møde (nytårsparole) med det samlede personale (kun Nybøl).
 15. Drøftelse af forretningsorden for menighedsråd herunder fastsættelse af fremtidige møder (3 mdr.)
 16. Kontorhold
 17. Installering af internet i menighedshuset
 18. Eventuelt.

 

Ad pkt. 1

 

Ruth Hansen bød velkommen til de tilstedeværende og udtrykte ønsket om et fremtidigt godt samarbejde.

 

Ad pkt. 2

 

Ruth Hansen og Horst Jacobs havde deltaget i ordinationen af Mette Carlsen i domkirken i Haderslev. Det havde været en flot begivenhed efterfulgt af et traktement i den gamle latinskole, der er nabo til domkirken. 

Indsættelse af Mette Carlsen i Nybøl kirke og Sottrup kirke var en festlig begivenhed, provsten samt flere præster deltog. Efterfølgende var der reception i menighedshuset i Sottrup. Nybøl menighedsråd havde sørget for kransekage til begivenheden.

 

Ad pkt. 3

 

Ekstern kasserer Ib Krogh-Nielsen havde ønsket et møde med den valgte kasserer og formanden. Mødet blev afholdt den 3. januar 2017 hos formanden. Ib Krogh-Nielsen fortalte om sit arbejde og diverse procedurer forbundet hermed bl.a. det fremtidige budget for 2018, der skal udarbejdes og fremsendes til provstiet inden længe. Han vil deltage i fremtidige møder efter behov og han vil fremsende regnskab per måned.

Vi skulle godkende og underskrive regnskabet for 2015. Det var blevet godkendt i provstiet. Regnskabet blev fremlagt og underskrevet af rådet. Det videre fornødne foretages af formanden.

 

Ad pkt. 4

 

Rådet har fået tilsendt 2 tilbud på arbejdet med separation af kloak på Amtsvejen. Disse er sendt til videre behandling hos provstiet. Rådet har ansøgt om provstiet om dækning af udgifter via 5%-midlerne.

 

Fsv angår separation ved kirken foretages denne i forbindelse med etablering af det kommende børneunivers. Repræsentanten fra Sønderborg kommune meddelte, at kommunen vil påtage sig udgifterne hermed, idet en del af kommunens bygninger er opført på en lille særskilt del af kirkens grund. Dette accepteredes af formanden.

 

En del af arbejdet med separationen vil blive udført på kirkens parkeringsplads. Iflg. Museum Sønderjylland vil bygherren ikke blive pålagt udgifter, såfremt man under anlægsarbejdet skulle påtræffe fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg.

 

Ad pkt. 5

 

Der har været afholdt møde på provstiets kontor i Asserballe. Rikke Sørensen og Horst Jacobs deltog. Der var blevet søgt om indkøb af nyt materiel til ca kr. 250.000. Vi fik tildelt et beløb på kr. 85.500. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til nyindkøb.

 

Ad pkt. 6

 

Der er intet at berette om børneuniverset.

 

Ad pkt. 7

 

Arbejdet med bekæmpelse af borebiller på kirkens loft er afsluttet.

 

 

 

 

Ad pkt. 8

 

Der er opstået en mindre skade på en af lugerne i klokkestablen. Det er aftalt, at Nybøl Smedie reparerer skaden på den omhandlede luge samt udskifter ringøskener, da disse er slidte, på yderligere 2 luger.

 

 

Ad pkt. 9

 

Der har været af et møde med Arne Jessen vedr opsætning af mindetavler. Han ønsker, at tavlerne opsættes direkte på kirken.

 

Der er ikke foretaget nogen beslutning endnu.

 

Ad pkt. 10

 

Der har været ubudne gæster på toilettet på kirkegården. Kirkeværgen blev kontaktet af en borger, der oplyste, at toilettet var ubrugeligt på grund af vandalisme. Rikke Sørensen har ryddet op og rengjort toilet, vask, gulv og vægge. Tak for det.

Toilettet er foreløbig aflåst udenfor Rikke Sørensens arbejdstid.

 

 

Ad pkt. 11

 

Julepyntning kan ikke klares af én person. Det aftaltes, at fremtidig pyntning af kirken foretages af graveren bistået af rådet. Graveren indkalder rådet i passende tid. Efterfølgende serveres kaffe/te med æbleskiver eller andet.

 

Ad pkt. 12

 

Afholdes der sogneeftermiddage, sørger Rikke Sørensen for borddækning mv.

 

I forbindelse med sogneeftermiddagen den 11. januar 2017 er Rikke forhindret på grund af kursus.

Er der en af rådet, der vil være behjælpelig dermed?

 

Formanden sørger for borddækning. Horst Jacobs har aftalt at være Frederik Birkler behjælpelig med opstilling af udstyr i forbindelse med foredraget.

 

Ad pkt. 13

 

Ruth Hansen retter henvendelse til formanden for Sottrup menighedsråd med henblik på at aftale nærmere vedrørende et møde med de to råd.

 

 

 

 

Ad pkt 14

 

Nytårsparole. Vi enedes om at arbejde med sagen.

 

Ad pkt 15

 

Forretningsorden herunder møder.

 

En eventuel forretningsorden blev kort drøftet.

 

De næste to menighedsrådsmøder blev fastsat til 23. februar 2017 og 30. marts 2017.

 

Man enedes om at afholde ”slå katten af tønden” ved sognegården søndag den 26. februar 2017 efter en kort børnegudstjeneste, der afholdes kl. 14.

 

Mette Carlsen udarbejder en liste over kirkelige handlinger i den nærmeste fremtid. Den fremsendes sammen med de øvrige oplysninger til Nybøllen.

 

Menighedsrådet afholder udgiften til arrangementet.

 

Ad pkt. 16

 

Udgifter såsom printerpapir og lignende kan refunderes af kirken.

 

Ad pkt. 17

 

Alle i rådet var positivt indstillet til etablering af en internetforbindelse til sognegården. Pris, installering mv. undersøges nærmere inden endelig beslutning foretages. Rådet drøftede udskiftning af den i sognegården værende printer med en mere tidssvarende og økonomisk udgave. En printer, der kan printe alle formater op til A3, kopiere og scanne, vil koste ca kr. 1.400. Farvepatroner vil koste ca. kr. 750 per sæt (5 XL patroner).

 

Ad pkt. 18 – evt.

 

Rikke Sørensen meddelte, at Anette, Ronnie (begge fra Sottrup) og hun havde aftalt, at tage vagten som kirketjener ved begge kirker hver 3. uge fra januar 2017. 

 

Hun oplyste endvidere, at hun og andet personale inklusive kontaktpersonen er inviteret til møde i Sottrup vedrørende samarbejde.

 

Underskrifter:

 

Underskrevet af hele menighedsrådet

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 05.januar 2017

Nybøl Sogns Menighedsråd

 

Referat af menighedsrådsmøde den 5 januar 2017 i sognehuset.

Deltagere: René Asmussen, Brian Schmidt Valentin, Troels Lystrup, Horst Jacobs, Mette Carlsen (præst), Rikke Sørensen (medarbejderrepræsentant) og Ruth Hansen (formand).

 

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Kort referat af ordination i Haderslev Domkirke og indsættelsen i Nybøl Kirke og Sottrup kirke.
 3. Orientering om møde med intern og ekstern kasserer – herunder godkendelse af regnskab for 2015
 4. Orientering/drøftelse om spildevandsprojekterne ved menighedshuset på Amtsvejen og ved kirke/kirkegård og parkeringsplads.
 5. Orientering/drøftelse af tildeling af midler til køb af maskiner til kirkegård.
 6. Orientering/drøftelse af børneunivers.
 7. Orientering/drøftelse af borebiller på kirkens loft.
 8. Orientering/drøftelse af skader på klokkestabel i forbindelse med stormen 2. juledag.
 9. Orientering/drøftelse af opsætning af mindetavler.
 10. Orientering af hærværk på toilettet på kirkegården. Drøftelse af lukning uden for graverens arbejdstid.
 11. Orientering af pyntning af kirken i forbindelse med jul. Drøftelse af fremtidig pyntning.
 12. Drøftelse af borddækning mv i forbindelse med afholdelse af sogneeftermiddag den i menighedshuset onsdag den 11. januar 2017 kl 14.
 13. Orientering/drøftelse af samarbejde med Sottrup menighedsråd herunder aftale om et samlet møde.
 14. Orientering/drøftelse af møde (nytårsparole) med det samlede personale (kun Nybøl).
 15. Drøftelse af forretningsorden for menighedsråd herunder fastsættelse af fremtidige møder (3 mdr.)
 16. Kontorhold
 17. Installering af internet i menighedshuset
 18. Eventuelt.

 

Ad pkt. 1

 

Ruth Hansen bød velkommen til de tilstedeværende og udtrykte ønsket om et fremtidigt godt samarbejde.

 

Ad pkt. 2

 

Ruth Hansen og Horst Jacobs havde deltaget i ordinationen af Mette Carlsen i domkirken i Haderslev. Det havde været en flot begivenhed efterfulgt af et traktement i den gamle latinskole, der er nabo til domkirken. 

Indsættelse af Mette Carlsen i Nybøl kirke og Sottrup kirke var en festlig begivenhed, provsten samt flere præster deltog. Efterfølgende var der reception i menighedshuset i Sottrup. Nybøl menighedsråd havde sørget for kransekage til begivenheden.

 

Ad pkt. 3

 

Ekstern kasserer Ib Krogh-Nielsen havde ønsket et møde med den valgte kasserer og formanden. Mødet blev afholdt den 3. januar 2017 hos formanden. Ib Krogh-Nielsen fortalte om sit arbejde og diverse procedurer forbundet hermed bl.a. det fremtidige budget for 2018, der skal udarbejdes og fremsendes til provstiet inden længe. Han vil deltage i fremtidige møder efter behov og han vil fremsende regnskab per måned.

Vi skulle godkende og underskrive regnskabet for 2015. Det var blevet godkendt i provstiet. Regnskabet blev fremlagt og underskrevet af rådet. Det videre fornødne foretages af formanden.

 

Ad pkt. 4

 

Rådet har fået tilsendt 2 tilbud på arbejdet med separation af kloak på Amtsvejen. Disse er sendt til videre behandling hos provstiet. Rådet har ansøgt om provstiet om dækning af udgifter via 5%-midlerne.

 

Fsv angår separation ved kirken foretages denne i forbindelse med etablering af det kommende børneunivers. Repræsentanten fra Sønderborg kommune meddelte, at kommunen vil påtage sig udgifterne hermed, idet en del af kommunens bygninger er opført på en lille særskilt del af kirkens grund. Dette accepteredes af formanden.

 

En del af arbejdet med separationen vil blive udført på kirkens parkeringsplads. Iflg. Museum Sønderjylland vil bygherren ikke blive pålagt udgifter, såfremt man under anlægsarbejdet skulle påtræffe fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg.

 

Ad pkt. 5

 

Der har været afholdt møde på provstiets kontor i Asserballe. Rikke Sørensen og Horst Jacobs deltog. Der var blevet søgt om indkøb af nyt materiel til ca kr. 250.000. Vi fik tildelt et beløb på kr. 85.500. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til nyindkøb.

 

Ad pkt. 6

 

Der er intet at berette om børneuniverset.

 

Ad pkt. 7

 

Arbejdet med bekæmpelse af borebiller på kirkens loft er afsluttet.

 

 

 

 

Ad pkt. 8

 

Der er opstået en mindre skade på en af lugerne i klokkestablen. Det er aftalt, at Nybøl Smedie reparerer skaden på den omhandlede luge samt udskifter ringøskener, da disse er slidte, på yderligere 2 luger.

 

 

Ad pkt. 9

 

Der har været af et møde med Arne Jessen vedr opsætning af mindetavler. Han ønsker, at tavlerne opsættes direkte på kirken.

 

Der er ikke foretaget nogen beslutning endnu.

 

Ad pkt. 10

 

Der har været ubudne gæster på toilettet på kirkegården. Kirkeværgen blev kontaktet af en borger, der oplyste, at toilettet var ubrugeligt på grund af vandalisme. Rikke Sørensen har ryddet op og rengjort toilet, vask, gulv og vægge. Tak for det.

Toilettet er foreløbig aflåst udenfor Rikke Sørensens arbejdstid.

 

 

Ad pkt. 11

 

Julepyntning kan ikke klares af én person. Det aftaltes, at fremtidig pyntning af kirken foretages af graveren bistået af rådet. Graveren indkalder rådet i passende tid. Efterfølgende serveres kaffe/te med æbleskiver eller andet.

 

Ad pkt. 12

 

Afholdes der sogneeftermiddage, sørger Rikke Sørensen for borddækning mv.

 

I forbindelse med sogneeftermiddagen den 11. januar 2017 er Rikke forhindret på grund af kursus.

Er der en af rådet, der vil være behjælpelig dermed?

 

Formanden sørger for borddækning. Horst Jacobs har aftalt at være Frederik Birkler behjælpelig med opstilling af udstyr i forbindelse med foredraget.

 

Ad pkt. 13

 

Ruth Hansen retter henvendelse til formanden for Sottrup menighedsråd med henblik på at aftale nærmere vedrørende et møde med de to råd.

 

 

 

 

Ad pkt 14

 

Nytårsparole. Vi enedes om at arbejde med sagen.

 

Ad pkt 15

 

Forretningsorden herunder møder.

 

En eventuel forretningsorden blev kort drøftet.

 

De næste to menighedsrådsmøder blev fastsat til 23. februar 2017 og 30. marts 2017.

 

Man enedes om at afholde ”slå katten af tønden” ved sognegården søndag den 26. februar 2017 efter en kort børnegudstjeneste, der afholdes kl. 14.

 

Mette Carlsen udarbejder en liste over kirkelige handlinger i den nærmeste fremtid. Den fremsendes sammen med de øvrige oplysninger til Nybøllen.

 

Menighedsrådet afholder udgiften til arrangementet.

 

Ad pkt. 16

 

Udgifter såsom printerpapir og lignende kan refunderes af kirken.

 

Ad pkt. 17

 

Alle i rådet var positivt indstillet til etablering af en internetforbindelse til sognegården. Pris, installering mv. undersøges nærmere inden endelig beslutning foretages. Rådet drøftede udskiftning af den i sognegården værende printer med en mere tidssvarende og økonomisk udgave. En printer, der kan printe alle formater op til A3, kopiere og scanne, vil koste ca kr. 1.400. Farvepatroner vil koste ca. kr. 750 per sæt (5 XL patroner).

 

Ad pkt. 18 – evt.

 

Rikke Sørensen meddelte, at Anette, Ronnie (begge fra Sottrup) og hun havde aftalt, at tage vagten som kirketjener ved begge kirker hver 3. uge fra januar 2017. 

 

Hun oplyste endvidere, at hun og andet personale inklusive kontaktpersonen er inviteret til møde i Sottrup vedrørende samarbejde.

 

Underskrifter:

 

Underskrevet af hele menighedsrådet