Præsten skriver.

07-06-2017

 

Pr. 1. november 2016 blev Sottrup og Nybøl sogne slået sammen til et pastorat. Det blev samtidig besluttet, at de to sogne skulle tildeles 25 % ekstra præstehjælp udefra.

Vi er så heldige, at det er sognepræst Mette Carlsen, der er blevet ansat i Egernsund, der skal bruge 25% af sin ansættelse i pastoratet.

Det betyder, at Mette er med til undervisningen af pastoratets store hold konfirmander, ca. 50 elever, fra Sottrup og Nybøl. Hun indgår i gudstjenestelisten og prædiker fast en gang om måneden. Derudover er hun behjælpelig med de kirkelige handlinger.

Vi ser frem til er rigtig godt samarbejde med Mette Carlsen, som jo allerede kender pastoratet.

Sognepræst Vibeke Fosgerau Von Oldenburg og Mette Carlsen

 

07-06-2017

 

MARTIN LUTHERS REFORMATION

I 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren ind til Wittenberg kirke og skød dermed reformationen i gang. Hans teser startede den hidtil største kirkesplittelse i Vesten, og udgør stadig et af de største vendepunkter i historien.

 

Egentlig havde Martin Luther slet ikke tænkt sig at splitte kirken op i flere grupperinger, men ville kun ændre og reformere den katolske kirke. Hans teser var ingen pludselig indskydelse eller idé, men derimod resultatet af en lang og hård udvikling i arbejdet med at forstå Bibelen og teologien. Martin Luthers 95 teser var tænkt som en kritik af kirken og dens rolle som en stærk politisk magtfaktor. Kirken havde meget magt: den havde stor indflydelse på den politiske magt, på universiteterne, i klostrene, i hospitalerne og andre sociale institutioner.

 

Martin Luther satte spørgsmålstegn ved kirkens ret til politisk magt. Han ville give kirken en ny rolle i samfundet, hvor kirken var kirkelig og ikke politisk. Kirken skulle underordne sig den lokale politiske magt, og ikke ledes centralt af en pave. Gudstjenesten skulle holdes på modersmålet, så alle kunne forstå, hvad der blev sagt, og i øvrigt skulle man forstå Guds nåde og frelse som en gave, og ikke noget som man skulle gøre sig fortjent til med fromme gerninger.

 

Ved reformationen og som følge deraf mistede Den romersk-katolske kirke stor indflydelse i Europa, og den mistede tolknings-monopolet på udlægning af Bibelen. Den protestantiske og reformerte kirke stormede frem. Luthers reformation skabte grobund for hele oplysningstiden, hvor mange videnskabelige opdagelser blev gjort, og hvor individets personlige frihed kom i fokus.

 

I dag tæller den protestantiske kirke cirka 801 millioner mennesker over hele jordkloden. Til sammenligning findes der 1, 1 milliard katolikker (https://www.kristeligt-dagblad.dk/statistik)

 

I år fejres Reformationens 500 år jubilæum i alle protestantiske lande. D. 31. oktober er normalt den dato, man sætter for reformationen, nemlig den dag, hvor Luther slog sine teser op i Wittenberg.

 

I vores sogne markeres Reformationen med en andagt i Nybøl kirke d. 31. oktober, kl. 17.00.
Sognepræst Vibeke Fosgerau Von Oldenburg

 

Martin Luther blev født i d. 10. nov. 1483 i byen Eisleben i Tyskland. Han var munk, præst og reformator.

 

I 1517 opslog han sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg.

 

1521 blev han erklæret fredsløs og søgte til flugt på Wartburg, hvor han gemte sig i længere tid. Her oversatte han også Det nye Testamente til tysk, så det kunne læses på modersmålet.

 

I 1525 giftede Martin Luther sig med Katarina de Bora, som var bortløben nonne. Det skabte stor røre, at en katolsk munk og nonne blev gift med hinanden. Deres ægteskab lagde dog grunden for den protestantiske præstegård, som man kender den helt op til i dag. De fik seks børn, og havde (næsten) altid huset fuldt af teologer, præster eller universitets folk, der diskuterede teologi og spiste sammen med ægteparret.

 

Da Luther døde d. 18. febr. 1546, var reformationen godt i gang, og havde bredt sig til flere lande bla. Danmark.

 

Danmark gik officielt over til Luthers lære i 1536, dog skete det i Sønderjylland allerede i 1526.